Privacyverklaring van Qball Internet


Qball Internet respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden bewaard en behandeld.

Qball Internet (“Qball”) is gevestigd aan Paternosterstraat 4, 1811 KG te Alkmaar, telefoonnummer: 072-5645604 is een internetbedrijf met als focus online diensten als; websites, webshops en biedt ook diensten zoals webhosting, domeinregistratie en online marketing. Als je gebruik maakt van de informatie die Qball jou biedt of van andere diensten van Qball, verwerken wij mogelijk gegevens over jou. Qball vindt de bescherming van jou en al jouw bedrijfsgegevens en van alle belangstellende van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Qball houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is dhr. G.J. van Halst, functionaris gegevensbescherming van Qball. Hij is te bereiken via administratie@qball.nl. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op 15 maart 2018. Via de Privacyverklaring onderaan de website van Qball kun je altijd de laatste versie inzien.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Qball verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • locatiegegevens
 • bankrekeningnummer
 • type houder en evt. redirect.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@qball.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Informatie voor bezoekers van de pagina Diensten
Als je gebruik maakt van een van de formulieren op de pagina Diensten, worden jouw gegevens door ons bewaard en gebruikt om contact op te nemen over desbetreffende dienst. Ook gebruiken wij je gegevens voor eventuele nieuwsbrieven.

Sociale Media
Qball is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Linkedin en Twitter. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Qball volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gehashte e-mailadres voor dit doeleinde, dan kun je dat aangeven bij de desbetreffende sociale media kanaal.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Qball verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Qball bewaart jouw persoonsgegevens die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen de gegevens niet, tenzij je ons schriftelijk anders aangeeft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Qball verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qball blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website Qball.nl wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. De cookies die hiervoor geplaatst worden, worden verder niet doorgegeven aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Qball en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@qball.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Qball wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Qball neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze medewerkers of stuur een e-mail aan administratie@qball.nl